Home Top Ad

Responsive Ads Here

 ISANG KUWENTO, DALAWANG TULA, TATLONG PARI           Maraming nangyari sa buwan ng Setyembre, subalit ang naririto ay masasabing kakaiba. ...

ISANG KUWENTO, DALAWANG TULA, TATLONG PARI

ISANG KUWENTO, DALAWANG TULA, TATLONG PARI


          Maraming nangyari sa buwan ng Setyembre, subalit ang naririto ay masasabing kakaiba. Kung bakit, basahin po at unawain: Isang maikling kuwentong may inspirasyon ng Banal na Kasulatan na nagbabadya ng matuwid na pagbabago; dalawang tula, ang una’y magbibigay tuwa at ang huli’y isang pangitain nagbababala. Tumutukoy sa tatlong paring magkakaiba, tumahak ng kaniya-kaniyang landas: Ang isa’y nagmumuni sa katotohanan, ang isa’y naghahayag ng katotohanan, at ang huli ay naghahayag ng katotohanan niyang kaanyuan.

 

ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA UNANG KASALANAN
Isang Maikling-Maikling Kuwento
na Batay sa Tunay na Pangyayari
 
          Papauwi na si Newton mula sa pakikipag-meeting sa isang architecttungkol sa isang gusaling gagawan niya ng structural design. Dumaan siya sa isang mallupang bumili ng panghapunan.
          Sa isang bahagi ng mallnapansin niyang may nagkukumpulang mga tao. Patungo rin siya sa dakong iyon. Nakita niyang may tila mababang entablado at may pulpito sa ibabaw nito. May nagsasalitang pari, kaya akala niya ay may nagmimisa.
          Nang mapalapit siya, nalaman niyang tapos na pala ang misa at nakikipag-usap ang pari sa mga nakikinig na tao. Ang paksang pinag-uusapan ay ang kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa original sin o ang “unang kasalanan” daw ng tao.
          Sinabi ng pari na batay sa Bibliya, “nagkasala” si Adam at Eba dahil sinuway nila ang utos ng Diyos na huwag kakain sa “bunga ng punongkahoy ng karunungan sa pagkaalam ng mabuti at masama,” at ito umano ang “unang kasalanan.”
          “Maging si Pangulong Duterte ay nagkakasala dahil sa hindi niya pagtanggap na nagkasala si Adam at Eba!” Pahayag ng pari.
          Palalagpasin na sana ni Newton ang narinig, ngunit nakita niyang marami sa mga naiwang nakikinig sa pari ay mga guro at kabataang estudyante. Si Newton ay dating Katoliko na sa UST, na isang pamantasang Katoliko, pa nagtapos. Una siyang natutok sa pagbabasa ng Bibliya sa mga Theology classes nila. Ang kaniyang guro sa naturang klase, si Miss Pereras, ay kakaiba sa lahat. Ito ang nagmulat sa kaniya ng kahalagahan ng Bibliya, ang pamanang mga banal na salitang aral ng Diyos, para sa mga tao.
          Saglit na nagbalik ang alaala ni Newton sa nakalipas. Sa kaniyang pagbabasa ng Banal na Kasulatan noong siya ay estudyante pa lamang, marami siyang nakitang hindi tugma sa Bibliya sa mga panuntunan at kagawian ng relihiyong Katolikong kaniyang kinamulatan. Tinanong niya ang kaniyang guro tungkol dito.
          “Sa pagbabasa ng Bibliya, dapat mong buksan ang puso mo’t pag-iisip at isa-isang tabi ang lahat ng mga bagay.” Sabi ni Miss Pereras.
          “Paano po kung itong relihiyon natin ay salungat sa itinuturo ng Bibliya?” Tanong ni Newton.
          “Ano ba ang mga nakasulat sa Bibliya? Ano ang mga ito na lagi nating pinag-uusapan sa klase?” Ang guro naman ang nagtanong pabalik.
          “Ang mga salita ng Diyos.” Sagot ni Newton.
          “May hihigit pa ba sa salita ng Diyos?” Si Miss Pereras muli.
          “Kung gayo’y mali ang pagsamba sa mga rebulto katulad ng sinasabi sa Ikalawang Utos sa Exodo 20. Mali po ang mga ginagawa ng mga Katoliko?” Dagdag na tanong ni Newton.
          “Hmmm..... Tanungin mo ang iyong puso, Newton. Ang Diyos ang magpapabatid sa’yo ng katotohanan.” Ngumiti si Miss Pereras, tumalikod na tila umiiwas na sagutin ng tahasan ang tanong, at sa paglakad papalayo ay muling lumingon kay Newton. “Hindi naman lahat ng Katoliko ay sumasamba sa rebulto. Marami rin ang sumusunod sa Bibliya.”
          “Ano po ang tama at dapat gawin....?” Isang pahabol na tanong ni Newton.
          “Sa abot ng iyong makakaya, ipaglaban mo ang katotohanan ng salita ng Diyos....!” Ang huling narinig na pangungusap ni Miss Pereras at tumuloy na ito sa loob ng faculty room.
          Pagkatapos ng sandaling pagmumuni, muling natuon ang pansin ni Newton sa paring nakikipag-usap sa mga guro at estudyante. Lumapit siya at nagtanong sa mga estudyante kung sino ang mayroong dalang Bibliya. Dalawa ang nag-abot. Pumili siya ng isa.
          “Maaari po bang magtanong, Sir?!” Nagtaas ng kamay si Newton upang mapansin siya ng pari. Lumingon sa kaniya ang lahat.
          “Oo naman. Ano iyon, iho....?” Nakangiting sagot ng pari.
          “Saan po ba matatagpuan sa Bibliya ang sinasabing original sin?” Itinaas ni Newton ang hawak na Bibliya habang nagtatanong.
          “Ah.... Sa Genesis.”
          “Saan po sa Genesis? Ano pong kapitulo at berso?”
          “Hmm.... Hindi ko matandaan ang eksaktong verse pero siyempre nasa chapter 1 ang kuwento nina Adam at Eva at ang pagtukso ng ahas sa kanila.”
          “Ang pagtukso po ng ahas kina Adam at Eba ay nasa chapter 3 pero wala naman pong binanggit na original sin.”
          “Sumuway sina Adam at Eba sa utos ng Diyos na huwag kakain sa ipinagbabawal na prutas kaya sila ay nagkasala, at iyon ang unang pagkakasalang ginawa ng tao, ang original sin.”
          “Sumuway, opo, subali’t wala naman pong naisulat na iyon ay ibinilang na kasalanan.”
          “Hindi ba kapag sumuway ka sa utos ay nagkakasala ka.”
          “Tinukso po sila ng ahas at wala po silang sariling pag-iisip o free will kaya agad silang sumunod.”
          “Aba, mali yata ang sinabi mo, iho. Nang lalangin ng Diyos ang tao, mayroon na silang free will. Malaya silang gawin ang gusto nila maliban sa ipinagbawal sa kanila. Kaya nang sumuway sila rito ay nagkasala sila at pinarusahan, at pinalayas sa Paraiso.”
          “Paumanhin po, pero hindi po ganun eksakto ang nasusulat sa Bibliya. Maaaring pinarusahan po sila at binigyan ng dagdag na gawain bilang tao dahil sa kanilang pagsuway, pero kung uunawain po nating mabuti hindi po ibinilang iyon na kasalanan. Pinaalis po sila sa Paraiso upang hindi nila makain din ang bunga ng punongkahoy ng buhay na walang hanggan at maging gaya ng Diyos. Katunayan nga po, kung inyong babasahin sa Kapitulo 3 Berso 20, dinamitan pa sila ng Diyos bago pinaalis sa Paraiso.”
          Nagsimula na ring magbuklat ng Bibliya ang pari dahil sa mapanaliksik na pag-uusisa ni Newton. Tila hindi makita ng pari ang kaniyang hinahanap sa bersyon ng bibliyang hawak niya kaya humingi pa siya ng iba, hanggang sa matagpuan na niya ang hinahanap.
          “Ah heto, maliwanag na sinasabi na “nagkasala ang tao.” Natutuwang sabi ng pari.
          “Iyan po ay pabungad sa Kapitulo 3 ng Genesis sa Magandang Balita Biblia, hindi po ba?”
          “Tama!”
          “May dalawa naman pong magkaibang bersyon ng Bibliya akong hawak dito na parehong nagsasabi sa parehong talata na “ang pagtukso at pasuway nina Adam at Eba.”
          “Pagsuway, kasalanan, pareho lang iyon, iho.”
          “Malayo po ang pagkakaiba kung Bibliya ang pag-uusapan.”
          “Paano mo naman nasabi iyan?”
          “Katulad ng sinabi ko po kanina, wala pa po kasi silang free will kaya hindi pa po maaaring ibilang na kasalanan ang kanilang ginawa.”
          “Diyan tayo hindi magkakasundo, iho. Malaya silang gawin ang gusto nila. Sumuway sila, samakatuwid, nagkasala sila.”
          “Tanggap po na sumuway sila dahil sa pagtukso ng ahas, pero paano hahatulang nagkasala sila kung hindi pa nila alam kung ano pagkakaiba ng mabuti at masama?”
          Nagsimulang magkaingay ang mga guro at estudyante sa paligid. Tila natumbok na nila ang gustong ipahiwatig ni Newton.
          “Hindi ba’t nagkaroon lamang ng karunungan o kaalaman tungkol sa mabuti at masama sina Adam at Eba matapos nilang kanin ang bunga ng punongkahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama. Kaya nga, sa panuntunang ito na inilalahad ng Bibliya, sumuway sila Adam at Eba sa bilin ng Diyos na huwag kakain ng ipinagbabawal na bunga, na bagama’t may ipinataw na dagdag na hirap sa kanilang buhay, iyon ay aral na dapat nilang tandaan na ang pagsuway sa utos ay may kalakip na kaparusahan. Hindi iyon ibinilang na kasalanan dahil sa kanilang kawalang-kamuwangan.” Paliwanag ni Newton
          “Kailan sa palagay mo unang nagkasala ang tao kung gayon?” Malumanay na nagtanong ang pari.
          “Matapos silang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ito po ay nasa Kapitulo 3 Talatang 7 at 22. Pagkatapos nito, ano mang masamang gawa ay ibinibilang na kasalanan, bagama’t wala pa ito sa ilalim ng Kautusan. Lumipas pa ang libong mga taon bago naibigay ang panuntunan sa pamamagitan ng Sampung Utos na ibinigay ng Diyos kay Moses.”
          “Ikaw ba’y isang pastor-protestante?” Lumapit ang pari kay Newton.
          “Hindi po, isa lang po akong mag-aaral ng Bibilya.”
          “Ako’y narito upang magturo, subali’t sa araw na ito, ang mag-aaral ang nagturo sa akin.” Nagkipagkamay ang pari kay Newton at bumaling sa mga nakikinig. “Kaya kayo, ugaliin ninyong magbasa ng Bibliya at mag-aral sa salita ng Diyos.”
          Sumunod ay itinaas ng pari ang kanang kamay ni Newton. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid.
(Isinulat Hunyo 28, 2018)
                                                o     O     o
 

         

HIMALA!
 
Isang pari, isang pari!
Ipinagtanggol at pinuri
Si Marcos at ang Martial Law!
Abaw! At Aquino pa ang apelyido!
Talaga lang ha?
Himala! Mayroong himala!
 
Sa wakas, may pari
Palang may utak at budhi!
Katok, liko, katok, liko, Katoliko,
Nakasimangot ang mga obispo!
 
Matapang bagama’t nakaabito,
Hindi lang takbo ng takbo!
Maraming kilay ang lumipad
Dumapo sa katotohanang hubad.
Matronang naka-bestidang dilaw,
Nadulas at napasigaw!
 
May madreng napaihi,
May artistang napangiwi.
Wastong pananaw di-nasagkaan
Sumisilay ang katotohanan!
 
Naku, baka siya maekskumyunikit
Ipako sa krus ng patiwarik,
Sunugin sa Binondo
Ng mga dilaw na obispo?
Katulad ng ginawa nila noon,
Nang panahon ng Inkuwisisyon!
 
(Setyembre 23, 2018)

 

KAMPON NG DILIM
 
Ang Banal na Kasulatan
May babala sa sangkatauhan:
Sa mga huling araw
Sa mundo'y magsisilitaw
Mga magpapanggap
Na alagad ng liwanag,
Ngunit sa katotohanan
Mga kampon ng kadiliman!
 
Sila ay inyong makikilala
Sa kanilang pananalita:
Bagama’t may anyong kabanalan
Ang loob ay kasamaan;
Naghahasik ng turo
Tulad sa imbing demonyo;
Ang kanilang idinarasal
Taliwas sa Banal na Aral!
 
Isa na ang nabunyag,
Nadulas sa kaniyang pahayag:
Sa harap ng pulpito
Nalantad ang palalo,
Idinadalangin ay kasamaan,
Pumapaslang na karamdaman,
Para sa pinuno ng bansa
Na kanilang inuupasala!
 
Marami pang lalabas
Lilitaw na ang mga pangahas:
Katulad ng nasusulat
Sa Banal na Aklat,
Kapitulo ika-13 ng Apocalipsis
Ang kanilang bilang 6 6 6!
 
Bayan ko, tayo’y manalangin,
Ang DIYOS ay gumabay sa atin:
Tayo’y bantayan at iligtas;
Tanglawan ating landas,
Laban sa gawang kasamaan
Ng mga kampon ng kadiliman!
 
(Setyembre 28, 2018)
 

 

0 comentários: